​      

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

  1. Văn phòng HĐND và UBND Thành Phố 

(0276) 3822 157

  ​​2. Phòng Tư pháp Thành phố

​​(0276) 3821 000

  ​3. Phòng Nội vụ Thành phố

​​​(0276) 3826 788

  ​4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

​​​(0276) 3812 911

  ​5. Phòng Quản lý đô thị Thành phố

​​​(0276) 3812 866

  ​6. Phòng Kinh tế Thành phố

​​​(0276) 3824 094

  ​7. Phòng TN và MT Thành phố

​​​(0276) 3818 067

  ​8. Phòng LĐ-TB và XH Thành phố

​​​(0276) 3822 160

  ​9. Phòng Y tế Thành phố

​​​(0627) 3818 247

 ​10. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

​​​(0276) 3822 409

 ​11. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố

​​​(0276) 3822 309

 ​12. Thanh tra Thành phố​

​​(0276) 3822143

  

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC