ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MINH

Địa chỉ:  504 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3822491      -       Email: xbmtx@tayninh.gov.vnBM_0911.png