ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH

 Địa chỉ: ấp Tân Trung, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3839101  -    Email: xtbtx@tayninh.gov.vntb_30_10.png