ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH TÂN

Địa chỉ: ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3839403    -     Email: xtttx@tayninh.gov.vn