Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
04/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/09/2018 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/09/2018 
Trích yếu:
Bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Tây Ninh Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế Thành phố
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: