Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
05/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/09/2018 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/09/2018 
Trích yếu:
Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Tây Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên Thành phố 
Nội dung Tập tin Đính kèm: