VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: 381 đường 30-4, khu phố 1, phường 1, TP.Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822157  -   Fax: (0276) 3822157  -   Email: thanhpho@tayninh.gov.vn

VP.png