Xúc tiến đầu tư
Tiêu đề: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Phân loại: Chuyên ngành XTDT
Ngày bắt đầu: 15/11/2018
Ngày kết thúc: 13/11/2018
Tóm tắt:
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: