Xúc tiến đầu tư
Tiêu đề: Quyết định điều chỉnh chức năng khu đất
Phân loại: Chuyên ngành XTDT
Ngày bắt đầu: 22/11/2018
Ngày kết thúc: 17/12/2018
Tóm tắt: Quyết định điều chỉnh chức năng khu đất quy hoạch cây xanh, quy hoạch giao thông, đất ở mật độ thấp thành đất trường THCS thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu bắc Hiệp Ninh - thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh)
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: