​​ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH
  • Địa chỉ trụ sở: Số 381 đường 30-4, khu phố, phường 1, TP.Tây Ninh. tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: (0276) 38.221.57
  • Số fax: (0276) 38.221.57
  • Địa chỉ website: https://thanhpho.tayninh.gov.vn  

Chủ tịch UBND Thành Phố Phạm Trung Chánh Phạm Trung Chánh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan (0276) 3811131
Địa chỉ email trungchanh@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công
Điện thoại cơ quan (0276) 3826789
Địa chỉ email oanhnth@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Trung Hiếu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan (0276) 3822097
Địa chỉ email hieunt1@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lương Bá Can Lương Bá Can
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email canlb@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

​​ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 38.221.57
Số fax:(0276) 38.221.57
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Nghị
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: nghint@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nghị
2 Lưu Thị Thu
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: ltthu@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lưu Thị Thu
3 Bùi Thị Hà
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: habt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hà
Phòng Kinh tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Anh Đào
Điện thoại:
(0276) 3824094
Email: daonta@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Kỹ sư Quản lý đất đai
Nguyễn Thị Anh Đào
2 Hồ Thanh Vinh
Điện thoại:
(0276) 3824094
Email: vinhht@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hồ Thanh Vinh
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thiên Hương
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: huongntt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thiên Hương
2 Nguyễn Kim Oanh
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: oanhnk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Kim Oanh
3 Phạm Mộng Quyên
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: pmquyen@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Mộng Quyên
Phòng Nội vụ thành phố
Điện thoại:(0276) 3825250
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: thanhthuy@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Thanh Thúy
2 Huỳnh Thanh Nhã
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: nhaht@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thanh Nhã
3 Phạm Tấn Vũ
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: vupt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Tấn Vũ
Phòng Quản lý Đô thị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Ly Lan
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: lanttl@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Trần Thị Ly Lan
2 Võ Hà Thúy Vi
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: vhtvi@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Hà Thúy Vi
3 Nguyễn Trương Uy Vũ
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: uyvu@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trương Uy Vũ
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: huent@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Huệ
2 Bùi Thị Hồng Quyên
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: quyenbth@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hồng Quyên
3 Võ Duy Khang
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: khangvd@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Duy Khang
Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Hải
Điện thoại:
(0276) 3821723
Email: phvanhai@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Phạm Văn Hải
2 Trần Ngọc Long
Điện thoại:
(0276) 3818067
Email: longtn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Ngọc Long
Phòng Tư pháp thành phố
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lưu Mạnh Tú
Điện thoại:
(0276) 3821000
Email: tulm@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Mạnh Tú
2 Lưu Trung Đan
Điện thoại:
(0276) 3821000
Email: danlt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lưu Trung Đan
Thanh tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Linh
Điện thoại:
(0276) 3822143
Email: linhlv@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra Lê Văn Linh
2 Trần Mai Thủy Uyên
Điện thoại:
(0276) 3822143
Email: uyentmt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Trần Mai Thủy Uyên
Phòng Văn hóa - Thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Ngọc Diễm
Điện thoại:
(0276) 3822309
Email: diemltn@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Báo chí
Lê Thị Ngọc Diễm
2 Vũ Hoa Lam
Điện thoại:
(0276) 3822309
Email: lamvh@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Hoa Lam
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 3822157
Số fax:(0276) 3822157
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Kim Uyên
Điện thoại:
(0276) 3820805
Email: uyenpk@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Phạm Kim Uyên
2 Lý Minh Tâm
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: tamlm@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Lý Minh Tâm
3 Dương Quốc Hữu
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: huudq@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Dương Quốc Hữu
4 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: hiepntm@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
UBND phường 1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hữu Ngọc
Điện thoại:
(0276) 3822415
Email: ngocth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Hữu Ngọc
2 Nguyễn Hoàng Phương
Điện thoại:
(0276) 3822415
Email: nguyenhoangphuong@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Phương
UBND phường 2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Nhật Lê Vinh
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: vinhnnl@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Nhật Lê Vinh
2 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Võ Nhật Quân
3 Nguyễn đình Việt Khánh
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: ndvkhanh@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn đình Việt Khánh
UBND phường 3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Viết Phương
Điện thoại:0908.428.604
(0276) 3815593
Email: phuongnv@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND
Cử nhân Luật
Nguyễn Viết Phương
2 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:0915.403.317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân quản lý văn hoá
Trần Thị Kim Khánh
3 Lê Lam Điền
Điện thoại:0915.741.952
(0276) 3822042
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân phát triển NT và KN
Lê Lam Điền
UBND phường IV
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Tùng
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: tungtv@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND phường IV Trần Văn Tùng
2 Huỳnh Thanh Trung
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: thtrung@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thanh Trung
3 Đào Thị Kim Loan
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: loandtk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Đào Thị Kim Loan
UBND phường Hiệp Ninh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Long
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: longnguyent@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Long
2 Nguyễn Thị Kim Thuỷ
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: thuyntk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Thuỷ
3 Trần Thị Lan Phượng
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: phuongttl@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Lan Phượng
UBND phường Ninh Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tô Nguyễn Nhị Linh
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: linhtnn@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Tô Nguyễn Nhị Linh
2 Trần Lê Duy
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: duylt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Lê Duy
3 Lê Quốc Thuần
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: lqthuan@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Lê Quốc Thuần
UBND phường Ninh Thạnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: vinhnq@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Quang Vinh
2 Huỳnh Thế Tài
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: taiht@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thế Tài
3 Trần Thị Thanh Thuyên
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: thuyenttt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Thanh Thuyên
UBND xã Bình Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Cẩm
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: camht@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Hồ Thị Cẩm
2 Võ Phú Đông
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: dongvp@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Võ Phú Đông
3 Nguyễn Thị Hồng Huế
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: huenth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hồng Huế
UBND xã Tân Bình
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lâm Hoàng Trong
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: tronglh@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Lâm Hoàng Trong
2 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: sont@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn
3 Nguyễn Hoàng Nam
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: namnh2@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Nam
UBND xã Thạnh Tân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chí Thái
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: thainc@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Chí Thái
2 Ngô Thành Lợi
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: loint@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Ngô Thành Lợi
3 Nguyễn Ngọc Thủy
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: thuynn@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Thủy
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay309
  • Tháng hiện tại48,860
  • Tổng lượt truy cập2,184,682
Liên kết website
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây