Cảnh báo lỗ hổng bảo mật tháng 11 năm 2022

Chủ nhật - 20/11/2022 15:12 514 0

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022 và cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy theo Công văn số 1824/CATTT-NCSC và Công văn số 1547/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật tháng 11 năm 2022

             1.Thông tin lỗ hổng bảo mật

1.1. Thông tin lỗ hổng bảo mật Microsoft công bố tháng 11

- Mô tả:

+ 06 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41082, CVE-2022-41040, CVE-2022-41080, CVE-2022-41079, CVE-2022-41078, CVE-2022-41123 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, nâng cao đặc quyền. Trong đó, 02 lỗ hổng CVE-2022-41082, CVE-2022-41040 đã được cảnh báo tại văn bản số 1484/CATTT-VNCERT/CC về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật zero-day ảnh hưởng nghiêm trọng đến Microsoft Exchange phát hành ngày 30/9/2022.

+ 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41128, CVE-2022-41118 trong Windows Scripting Languages cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

+ Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41091 trong Windows Mark of the Web cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

+ Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41073 trong Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

+ Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41125 trong Windows CNG Key Insolation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

+ 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41044, CVE-2022-41088, CVE-2022-41039 trong Windows Point-to-Point cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

+ 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41105, CVE-2022-41106, CVE-2022-41063, CVE-2022-41104 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, tấn công giả mạo (Spoofing), thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng:

STT

CVE

Mô tả

Link tham khảo

1

CVE-2022-41082, CVE-2022-41040,

CVE-2022-41080,

CVE-2022-41079,

CVE-2022-41078,

CVE-2022-41123

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016 CU 23/22, Exchange Server 2019 CU 11, Exchange Server 2013 CU 23

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41082

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41040

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41080

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41123

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41078

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41079

2

CVE-2022-41128,

CVE-2022-41118

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Windows Scripting Languages cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, Windows 11/10/8.1/7.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41128

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41118

3

CVE-2022-41091

- Điểm CVSS: 5.4 (Trung bình)

- Lỗ hổng trong Windows Mark of the Web cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41091

4

CVE-2022-41073

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, Windows 11/10/8.1/7.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41073

5

CVE-2022-41125

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng Windows CNG Key Insolation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019/2022

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41125

6

CVE-2022-41044,

CVE-2022-41088,

CVE-2022-41039

 

 

 

- Điểm CVSS: 8.1 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows Point-to-Point cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41044

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41088

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41039

7

CVE-2022-41105,

CVE-2022-41106,

CVE-2022-41063,

CVE-2022-41104

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, tấn công giả mạo (Spoofing), thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng: Microsoft Excel 2013/2016, Microsoft Office, Microsoft 365.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41105

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41106

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41063

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41104

- Đánh giá mức độ: Đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này ảnh hưởng đến nhiều thiết bị trên toàn cầu trong đó có cả Việt Nam. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đánh giá khả năng các mã khai thác của các lỗ hổng này sẽ sớm được công khai trên Internet trong thời gian sắp tới.

1.2. Thông tin lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy

- Mô tả: Lỗ hổng ảnh hưởng đến FortiOS và FortiProxy, cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có quyền truy cập vào giao diện quản trị từ xa thông qua HTTP/HTTPS requests độc hại.

- Ảnh hưởng: FortiOS phiên bản 7.0.0 đến 7.0.6; 7.2.0 đến 7.2.1, FortiProxy phiên bản 7.0.0 đến 7.0.6, 7.2.0.

2. Hướng dẫn khắc phục:

2.1. Lỗ hổng bảo mật Microsoft công bố tháng 11

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của phụ lục.

2.2. Lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy

Biện pháp tốt nhất để khắc phục lỗ hổng bảo mật nói trên là cập nhật lên phiên bản mới (FortiOS 7.0.7 và 7.2.2, FortiProxy 7.0.7 và 7.2.1). Trong trường hợp chưa thể nâng cấp, Quý đơn vị cần thực hiện biện pháp khắc phục tạm thời bằng cách thiết lập chính sách và hạn chế quyền truy cập các địa chỉ IP vào giao diện quản trị, triển khai xác thực đa yếu tố (MFA) để không bị lộ thông tin giao diện quản trị và tránh nguy cơ bị tấn công khai thác.

3. Nguồn tham khảo:

3.1. Lỗ hổng bảo mật Microsoft công bố tháng 11

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Nov

          https://www.zerodayinitiative.com/blog/2022/11/8/the-november-2022-security-update-review

3.2. Lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy

https://www.tenable.com/blog/cve-2022-40684-critical-authentication-bypass-in-fortios-and-fortiproxy

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.2/fortios-release-notes/289806/resolved-issues

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.0/best-practices/127480/user-authentication-for-management-network-access

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay941
  • Tháng hiện tại105,944
  • Tổng lượt truy cập2,864,126
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây