Thông tin chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương

Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   09/05/2023 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2023

 •   27/04/2023 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2026

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2026

 •   12/12/2022 06:57:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2026.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025

 •   18/10/2022 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Kế hoạch về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   05/10/2022 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Kế hoạch về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ không khả năng thoát nghèo giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ không khả năng thoát nghèo giai đoạn 2022-2025

 •   17/09/2022 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ không khả năng thoát nghèo giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch về việc định vị và phát triển sản phẩm du lịch thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030

Kế hoạch về việc định vị và phát triển sản phẩm du lịch thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030

 •   01/07/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về việc định vị và phát triển sản phẩm du lịch thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   17/06/2022 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

Quyết định ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

 •   03/06/2022 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   26/04/2022 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022

 •   10/02/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022

Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và những biện pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2022

Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và những biện pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2022

 •   05/01/2022 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và những biện pháp nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2022

Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

 •   11/01/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021
Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

 •   16/09/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020
Triển khai

Triển khai "Đề án phát triển cụm, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố

 •   10/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai "Đề án phát triển cụm, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020

 •   31/12/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020
Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố

Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố

 •   15/12/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố

 •   14/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay214
 • Tháng hiện tại24,999
 • Tổng lượt truy cập1,839,237
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây