Thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Thứ sáu - 24/05/2024 06:49 1.201 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.
Thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024
Nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. UBND thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng
a) Số lượng công chức cấp xã được giao năm 2024 là 125 người. Hiện có mặt (đến ngày 30/4/2024) là 96 người; số lượng công chức cấp xã còn khuyết là 29 người.
b) Số lượng công chức cấp xã cần tuyển 27 người (02 người không tuyển dụng do đơn vị sắp xếp bố trí trong nội bộ), ở các vị trí chức danh như sau:
- Chức danh Văn phòng - thống kê 04 người;
- Chức danh Địa chính - xây dựng 09 người;
- Chức danh Tư pháp - hộ tịch 05 người;
- Chức danh Tài chính - kế toán 06 người;
- Chức danh Văn hóa - xã hội 03 người (phụ trách lĩnh vực văn hóa 01 người; phụ trách lĩnh vực xã hội 02 người).
2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Ở TỪNG VỊ TRÍ CHỨC DANH
1. Vị trí chức danh Văn phòng - thống kê
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin, hành chính, văn phòng, luật, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị nhân sự.
2. Vị trí chức danh Địa chính-xây dựng
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý đất đai, địa chính, xây dựng, quy hoạch-kiến trúc, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật, trắc địa bản đồ.
3. Vị trí chức danh Tư pháp-hộ tịch
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật.
4. Vị trí chức danh Tài chính-kế toán
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán kinh tế, ngân hàng.
5. Vị trí chức danh Văn hóa-xã hội
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa thông tin, du lịch, khoa học xã hội và nhân văn, luật, hành chính, quản trị học, xã hội học, công nghệ thông tin.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển
Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy
b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Viết
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của chức danh công chức cấp xã và phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh công chức cần tuyển.
Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù hợp với vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng.
c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.
2. Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Sau khi UBND thành phố thông báo tuyển dụng công chức cấp xã (trên Cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh; phát trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết tại trụ sở Khu hành chính thành phố Tây Ninh và trụ sở UBND các phường, xã); người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu) kèm theo Kế hoạch này và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác (nếu có) tại Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh (Khu Hành chính thành phố Tây Ninh, số 82, đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0276. 3825250).
Thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh (https//:thanhpho.tayninh.gov.vn).
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Xem nội dung chi tiết Kế hoạch thi tuyển tại đây.
Nhu cầu tuyển dụng công chức tại đây.
Nhân Phụng

Tác giả: Nhân Phụng (tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg 10.png 9.png 8.png 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 1.png 2.png
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay11,461
  • Tháng hiện tại233,177
  • Tổng lượt truy cập3,387,367
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây