Bộ Tài chính đôn đốc triển khai thi hành Luật Giá 2023

Thứ tư - 03/01/2024 18:59 13 0

(CTTĐTTPTN) - Ngày 02/01/2024, Bộ Tài chính ban hành văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện đôn đốc triển khai thi hành Luật Giá 2023 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đôn đốc triển khai thi hành Luật Giá 2023

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật

Căn cứ Quyết định 1250/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giá, đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, nhất là các cán bộ, công chức trong lĩnh vực giá hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giá. Tại địa phương, đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho UBND cấp tỉnh trong việc tập huấn các nội dung của Luật Giá cho các Sở quản lý ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; có các hình thức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, nhất là tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, đối tượng chịu sự tác động từ các chính sách về quản lý, điều tiết giá tại Luật Giá. 

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định tại Luật Giá

Trên cơ sở yêu cầu tại Quyết định 1250/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản ban hành giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền ban hành hoặc tham mưu ban hành (bao gồm 42 hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục số 02 kèm theo Luật Giá số 16/2023/QH15 và các hàng hóa, dịch vụ khác được đưa ra khỏi phạm vi định giá của Nhà nước đã được Chính phủ trình Quốc hội theo phụ lục số 02 kèm theo công văn này). Các văn bản ban hành về cơ chế phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền của Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh.

Các văn bản ban hành phương pháp định giá hoặc hướng dẫn về phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ. Các văn bản có quy định về việc áp dụng phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ. Các văn bản ban hành có quy định về cơ chế quản lý, điều tiết giá hàng hóa, dịch vụ (bình ổn giá, kê khai giá, hiệp thương giá, niêm yết giá) hoặc các cơ chế điều tiết giá khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Các văn bản quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện định giá, bình ổn giá, kê khai giá (là các văn bản về đặc điểm chi tiết của hàng hóa, dịch vụ, phân nhóm, loại hàng hóa, dịch vụ…). Các văn bản có quy định liên quan đến thẩm định giá như về tiêu chuẩn thẩm định giá, điều kiện hoạt động, điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ…; các văn bản quy định về việc áp dụng thẩm định giá của nhà nước… Các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực giá theo rà soát thuộc thẩm quyền ban hành.

Trên cơ sở đó, đề nghị các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại mục 2 Quyết định số 1250/QĐ-TTg và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao. 

Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá 2023, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về việc định giá hàng hóa, dịch vụ đảm bảo quy định đầy đủ về thẩm quyền, hình thức định giá, nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá cho việc triển khai trong thực tiễn. Trường hợp cần thiết, đề nghị rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời. 

Tham gia xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giá 2023

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương triển khai xây dựng 03 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá, 05 Thông tư quy định chi tiết Luật và 11 Thông tư ban hành theo thẩm quyền. Đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 3 Quyết định số 1250/QĐ-TTg để phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá. Trong quá trình góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố rà soát tổng thể theo phạm vi quản lý ngành, địa bàn phụ trách, chuyên môn, nghiệp vụ theo lĩnh vực để tham gia ý kiến kịp thời, đúng tiến độ vào dự thảo các văn bản.

Triển khai các quy định về thẩm định giá và thẩm định giá của Nhà nước

Các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá nghiên công văn số 8278/BTC-QLG ngày 04/8/2023, chủ động nghiên cứu toàn diện các quy định tại Luật Giá năm 2023, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá năm 2023. Đề nghị các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá tổng thể về tình hình đào tạo, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trên địa bàn để chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá của Nhà nước.

Triển khai các quy định về Cơ sở dữ liệu về giá, để đảm bảo thực hiện Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2024, Bộ Tài chính đề nghị

Đối với UBND các tỉnh chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, nghiên cứu, quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá tại địa phương. Trong thời gian chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về giá lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường (theo hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính cấp cho các Sở Tài chính).

Đối với UBND các tỉnh chuẩn bị, đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, cần đưa nội dung kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là nội dung công việc buộc phải thực hiện.

Đối với UBND các tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương nhưng chưa thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, khẩn trương thực hiện việc kết nối, đảm bảo liên thông dữ liệu.

UBND các tỉnh giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, gửi văn bản về Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính báo cáo về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương cũng như trong quá trình thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá./.

QR

Các văn bản, tài liệu liên quan theo Công văn này gồm: Luật Giá 2023, Quyết định số 1250/QĐ-TTg, Công văn số 8278/BTC-QLG, báo cáo rà soát số 20/BC-TCT xin khai thác tại mã QR này. 

Tác giả: Nhân Phụng (tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay842
  • Tháng hiện tại158,910
  • Tổng lượt truy cập3,068,961
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây