Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023 của Bộ Nội vụ

Thứ năm - 31/08/2023 14:41 83 0
Sáng ngày 30/8/2023, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban, tháng 8/2023

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị giao ban, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 8/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2023 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong tháng 8/2023, số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 86 nhiệm vụ; đã hoàn thành 63 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 73%), chưa hoàn thành 23 nhiệm vụ (chiếm 27%). Tổng số văn bản đến Bộ Nội vụ từ ngày 25/7/2023 đến ngày 29/8/2023 là 3.368 văn bản. Trong đó, có 350 văn bản yêu cầu trả lời, đến nay đã trả lời 239 văn bản (đạt tỷ lệ 68,3%), 105 văn bản chưa đến hạn trả lời (chiếm 30%), còn 06 văn bản quá hạn chưa trả lời (chiếm 1,7%).

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21 ngày 10/8/2023 về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội; tập trung hoàn thiện Đề án xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; kết hợp tổ chức kiểm tra tình hình quản lý công chức, viên chức tại một số địa phương,...

Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện 06 dự thảo Nghị định; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường, hành lang pháp lý an toàn, đầy đủ cho các bộ, cơ quan, địa phương yên tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ, công vụ theo quy định; trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 12 ngày 08/8/2023 về bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức tốt Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

Về chính sách tiền lương, đã trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 11 ngày 01/8/2023 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc; Chuẩn bị các nội dung phục vụ Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công,...

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, trong đó đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 66 ngày 24/8/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54 về hướng dẫn việc lấy kiến nghị cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; Trình UBTVQH về dự thảo Nghị quyết thực hiện quy định trình tự việc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND; Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, xã, phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh; ban hành Thông báo kết luận Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Về cải cách hành chính, trong đó đã xây dựng Báo cáo Công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch ngân sách nhà nước dành cho hoạt động cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ; Tổ chức đoàn kiểm tra CCHC và đánh giá việc sử dụng và tác động của chỉ PAR Index, chỉ số SIPAS tại Tiền Giang, Trà Vinh, Thái Nguyên.

Về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với 02 dự thảo Nghị định về hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Tham mưu tổ chức Phiên họp thứ 6 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc đánh giá công tác 7 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó tiếp tục hoàn thiện công tác xấy dựng thể chế; báo cáo, giải trình cấp có thẩm quyền về các quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ; Tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại một số địa phương.

Về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134 ngày 28/8/2023 phê duyệt nội dung dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình trình Quốc hội trước ngày 04/9/2023; Trình Bộ trưởng xem xét, ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; Tập trung hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư về hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy.

Về công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, đã tập trung xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 04 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ tại thành phố Huế; tổ chức kiểm tra công tác QLNN về hội, quỹ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam,…

Về công tác thanh niên, công tác dân vận, dân chủ, cán bộ nữ, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59 ngày 14/8/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tham mưu đề xuất nội dung chủ đề đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên Việt Nam năm 2024; Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức cấp sở, huyện được giao theo dõi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tại Đà Nẵng.

Về công tác thanh tra, pháp chế, đã tổ chức Thanh tra trực tiếp tại 06 địa phương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài Chính; tham gia ý kiến đối với 09 dự án Luật, 16 dự thảo Nghị định, 03 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 21 dự thảo Thông tư; tham mưu cho Bộ trưởng 7 phiếu ý kiến thành viên chính phủ về các văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 02 dự thảo Thông tư của Bộ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ công tác 455 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia Báo cáo Bộ trưởng Đề án tuyển sinh đại học của Học viện Hành chính Quốc gia năm học 2024 - 2025. Tổ chức khai giảng khoá bồi dưỡng về quản lý nhà nước dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo nước CHDCND Lào; tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác Cộng hoà Pháp.

Về công tác tổ chức cán bộ, đã trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030” năm 2023; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ; giao biên chế công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ năm 2024; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về quản trị truyền thông, kỹ năng truyền thông và quan hệ công chúng cho công chức, viên chức của Bộ tại Khánh Hoà, Thanh Hoá; Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng giữa nhiệm kỳ theo quy định.

Về công tác kế hoạch - tài chính, đã tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban cán sự đảng Bộ về dự thảo Thông tư quy định về cập nhật, khai thác và quản lý CSDL chuyên ngành Nội vụ; Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Bộ Nội vụ; Quy chế quản lý tài chính của Bộ Nội vụ; sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn định mức xe ô tô của Bộ Nội vụ.

Về công tác nghiên cứu khoa học, đã tổ chức nghiệm thu chính thức tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam giản lược 1945-2015.

Về công tác công nghệ thông tin, truyền thông, đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch khảo sát hiện trạng, nhu cầu xây dựng, tích hợp CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin, phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Tập trung hoàn thiện Hồ sơ cấp độ An toàn thông tin, rà soát theo yêu cầu của hệ thống thông tin cấp độ 3.

Về công tác văn phòng, đã trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Bộ Nội vụ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; tổ chức gặp mặt với nguyên Lãnh đạo Bộ nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước và phục vụ buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của Bộ nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.

Về công tác chuyển đổi số, đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch và tổ chức Đoàn làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc về khảo sát hiện trạng, nhu cầu xây dựng, tích hợp CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin, phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ; tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý phục vụ nhiệm vụ Chuyển đổi số; hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổ chức buổi làm việc với 05 Bộ: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn trong việc cập nhật và đồng bộ CSDL về CBCCVC.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong tháng 8/2023 còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nguyên nhân là trong quá trình xây dựng thể chế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn có sự chưa thống nhất, đồng bộ; nhiều vấn đề có tính chất phức tạp, nhiều điểm mới phải xin ý kiến, giải trình nhiều lần theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa chủ động, tập trung hoàn thành công việc được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 9/ 2023 của Bộ Nội vụ

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tập trung cao độ trong công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 4 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2023 bảo đảm chất lượng, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 4 tháng cuối năm 2023, gồm: Trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV cho ý kiến về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành 10 Thông tư.

2. Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện tổng kết 20 năm cơ cấu tổ chức của Chính phủ; xây dựng báo cáo chuyên đề “Xây dựng nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”; chuyên đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

3. Trình Chính phủ ban hành Kế hoạch về xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Khẩn trương hoàn thành Báo cáo sơ kết việc tổ chức chính quyền đô thị tại 03 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

4. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; xây dựng báo cáo UBTVQH về tình hình thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các Luật có liên quan.

5. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC; đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, tái cấu trúc quy trình TTHC, tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC không còn phù hợp.

6. Tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực; chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cải cách công vụ, công chức, nghiên cứu khoa học.

7. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách nhà nước cấp cho các đề án, dự án đảm bảo đúng quy định, kế hoạch, tiến độ đề ra.

8. Tiếp tục cập nhật, đồng bộ dữ liệu, tổ chức đối khớp CSDLQG về CBCCVC với CSDLQG về dân cư; tập trung hoàn thiện CSDL dùng chung về lĩnh vực Nội vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và kết nối, liên thông về Cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC).

Thuận Nghiên

Tác giả: Phòng Nội vụ, Nhân Phụng (tổng hợp)

Nguồn tin: moha.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay297
  • Tháng hiện tại48,848
  • Tổng lượt truy cập2,184,670
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây